Iconxml5

Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử sẵn sàng đáp ứng lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15

  1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử sẵn sàng đáp ứng lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Các tổ chức giải pháp hóa đơn điện tử đã sẵn sàng cập nhật phần mềm đáp ứng yêu cầu lập hóa đơn giảm thuế.

Click vào đây để tải Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Chính phủ ban hành nghị định giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2023
Giảm thuế GTGT với nhiều hàng hóa, dịch vụ.
Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ theo danh mục nêu trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.

Mức giảm thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Theo thông tin trao đổi từ Vụ Chính sách của Tổng cục Thuế, trong ngày hôm nay Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chính sách giảm thể giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các tổ chức sẵn sàng về việc giải pháp và hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân theo nội dung tại Thông báo số 426/TB-TCT của Tổng cục Thuế. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có thông báo tới các Tổ chức

Thông báo số 426/TB-TCT

 

Công điện 05/CĐ-TCT

 

  1. CÔNG VĂN 3431/TCHQ/TNXK

Fb Img 1688124457655

Menu