Iconxml5

Công văn số 4949/CTTPHCM-TTHT ngày 09/05/2022 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn về hóa đơn chiết khấu thương mại

  1. Trang chủ
  2. Công văn hướng dẫn hóa đơn điện tử
  3. Công văn số 4949/CTTPHCM-TTHT ngày 09/05/2022 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn về hóa đơn chiết khấu thương mại

Ghi Dau Am hoa don chiet khau

TỔNG CỤC THUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HÒ CHÍ MINH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 4949/CTTPHCM-TTHT                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022
V/v hóa đơn chiết khấu thương mại

Kính gửi: Công ty TNHH Nautilus Food Việt Nam

Địa chỉ: 3E/10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế 0311314802

Trả lời văn bản số 01/2022/HĐCK ngày 06/04/2022 của Công ty TNHH Nautilus Food Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc hóa đơn chiết khấu thưong mại, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ:

Tại điểm đ khoản 6 Điều 10 quy định Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng:

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

Tại điểm e khoản 1 Điều 7 quy định xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp:

“e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điểu chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh ”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Tại Khoản 22 Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT:

“22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đên khoản 21 Điểu này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế. ”

Căn cứ Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty lập riêng 01 (một) hóa đơn điện tử đối với khoản chiết khấu thương mại vào cuối mỗi kỳ bán hàng thì về nguyên tắc Công ty không ghi số âm đối với giá trị chiết khấu thương mại nêu trên. Trường hợp hóa đơn điện tử của lần mua cuối cùng (HĐĐT lập theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC) chưa giảm khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa đã bán thì công ty lập hóa đơn điều chỉnh giảm phần chiết khấu thương mại (ghi dấu âm) theo quy định tại tiết e khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quý đơn vị biết và thực hiện./..

File công văn gốc và thảo luận các vấn đề về sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trong nhóm này: 
https://zalo.me/g/vcwwwn959

Link Google Drive: https://drive.google.com/file/d/10xKftnCDCBXs7DTcbMH9A1WnP0JYzfnn/view?usp=sharing

Menu