Iconxml5

Kể từ 01/07/2022 Người bán bắt buộc phải lập hóa đơn bất kể giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ

  1. Trang chủ
  2. HƯỚNG DẪN
  3. Kể từ 01/07/2022 Người bán bắt buộc phải lập hóa đơn bất kể giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ

Theo đó, khi phát sinh giao dịch thì người bán bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử gửi cho người mua khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Quy định này bắt buộc thực hiện kể từ ngày 01/07/2022.

Bat Buoc Xuat Hoa Don

Để làm rõ vấn đề này saveinvoice.vn chia sẻ một số thông tin về việc lập hóa đơn như sau:

Trước ngày 01/07/2022:
Tại tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn. Bán hàng hóa, dịch vụ có trong giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Kể từ ngày 01/07/2022:

Tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng HĐĐT như sau: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) quy định về hóa đơn, chứng từ và khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về HĐĐT trước ngày 1/7/2022.

Ngày 17/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Tại tiết d, khoản 3, Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định:
3Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính sau đây hết hiệu lực thi hành:

d) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

Ngày 20/09/2021, Bộ Tài chính đã có 6 quyết định về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố.

Ngày 24/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

Căn cứ các quy định nêu trên, khi tổ chức, cá nhân áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hoặc từ ngày 01/07/2022 trở đi, người bán lập hóa đơn gửi cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 

Mời các bạn tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề về HĐĐT tại các group dưới đây: 

Facebook: CHUYÊN GIA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Zalo: 
https://zalo.me/g/vcwwwn959
https://zalo.me/g/hfwgvw834

Menu