Iconxml5

Phần mềm hỗ trợ lập và xuất chứng từ thuế TNCN

  • Đáp ứng các quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC
  • Đáp ứng chuẩn thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử trong cấu trúc file XML theo Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022 của Tổng cục thuế
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
Menu