Iconxml5

Công văn số 1511/CTBNI-TTHT ngày 13/5/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

  1. Trang chủ
  2. Công văn hướng dẫn hóa đơn điện tử
  3. Công văn số 1511/CTBNI-TTHT ngày 13/5/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Ngày 13/5/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1511/CTBNI-TTHT hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Cv 1511 Ctbni Ttht

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Avety Dennison Ris Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh
Mã số thuế: 3700482964-002
Địa chỉ: Lô CN2-1, Khu công nghiệp Yên Phong (Khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 09/5/2022, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn số 20220503 đề ngày 03/5/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là “Chi nhánh”) về việc đề hướng dẫn thời điểm lập hóa đom khi xuất khẩu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:                                                               .

Tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 6. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa

  1. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.”

Tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định:

“Điều 30. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

  1. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.”

 

Tại điểm c khoản 3 Điều 13 và Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp địch vụ

  1. Quy định về áp dụng hỏa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau
    c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khâu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu

Điều 59. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 thảng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng qưy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa và giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam (không phải khu phi thuế quan) là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Kể từ ngày 01/7/2022, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành. Trường hợp doanh nghiệp (hoặc cơ sở kinh doanh khác) tại nội địa, kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất hoặc doanh nghiệp trong khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, đơn vị sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau Khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, đơn vị lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn để Công ty biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế – ĐT: 02222.3822347) để được hướng dẫn và giải đáp

 

Menu