Iconxml5

Công văn số 13381/CTHN-TTHT hướng dẫn lập hóa đơn đối với khoản bồi thường bằng tiền khi hủy hợp đồng

  1. Trang chủ
  2. Cơ quan thuế giải đáp chính sách
  3. Công văn số 13381/CTHN-TTHT hướng dẫn lập hóa đơn đối với khoản bồi thường bằng tiền khi hủy hợp đồng

13381 Han

Trả lời công văn số 0103/CV/PDC-2022 ngày 15/03/2022 của Công ty TNHH Phát Triển Đệ Nhất (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc có lập hóa đơn cho thời gian khách hàng hủy hợp đồng hay không, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngàỵ 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT.

  • Tại Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tố chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định…. ”

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

  • Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng đế khuyến mại, quảng cáo; hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đối, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ đệ tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghì đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đon điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…. ”

Căn cứ các quy định trên Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng theo hợp đồng thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tính thuế GTGT, xác định doanh thu chịu thuế TNDN theo quy định.

Khoản bồi thường thiệt hại bằng tiền do bị hủy hợp đồng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, khi nhận tiền về bồi thường thì Công ty không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt,gov.vn hoăc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

(Tổng hợp và đăng tải bởi Save Invoice)

Menu