Iconxml5

Công văn số 62784/CTHN-TTHT ngày 19/12/2022 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

  1. Trang chủ
  2. Cơ quan thuế giải đáp chính sách
  3. Công văn số 62784/CTHN-TTHT ngày 19/12/2022 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Tại công văn số 62784/CTHN-TTHT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn:

Trường hợp Facebook – nhà thầu nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế nhà thầu trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC (sau thời điểm 1/6/2022) thì Công ty không phải thực hiện khấu trừ và kê khai nộp thay thuế nhà thầu cho nhà cung cấp ở nước ngoài. Trường hợp nhà thầu nước ngoài chưa thực hiện quy định tại các Điều nêu trên (trước thời điểm 1/6/2022) thì Công ty có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 81 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

Chi tiết:

Cv 62784 Cthn Ttht Page1

Cv 62784 Cthn Ttht Page2

Cv 62784 Cthn Ttht Page3Cv 62784 Cthn Ttht Page4

Menu