Iconxml5
Ghi Dau Am hoa don chiet khau

Công văn số 4949/CTTPHCM-TTHT ngày 09/05/2022 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn về hóa đơn chiết khấu thương mại

TỔNG CỤC THUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP HÒ CHÍ MINH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4949/CTTPHCM-TTHT                   Thành phố Hồ…
Read More
Iconxml5
Menu