Iconxml5

Công văn số 9277/CTHN-TTHT ngày 21/03/2022 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn giảm thuế GTGT theo NĐ15

  1. Trang chủ
  2. Chưa phân loại
  3. Công văn số 9277/CTHN-TTHT ngày 21/03/2022 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn giảm thuế GTGT theo NĐ15

Nội dung công văn số 9277/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trường họp Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có hoạt động cung ứng các dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% và thuộc danh mục dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%. Dịch vụ không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ- CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp các dịch vụ đã hoàn thành trước ngày 01/02/2022 thì không được áp dụng thuế suất 8% (bao gồm cả trường hợp sang tháng 02/2022 Công ty mới lập hoá đơn cho dịch vụ đã cung cấp trước ngày 01/02/2022). Trường hợp các hoá đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 nhưng kể từ ngày 01/02/2022 mới phát hiện sai sót, Công ty lập hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế thì vẫn áp dụng thuế suất tại thời điểm cung úng dịch vụ do dịch vụ được hoàn thành trước ngày 01/2/2022. Trường hợp Công ty không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trưòng hợp Công ty thực hiện khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nếu không đáp ứng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

 

9277 Han Page1

9277 Han Page2

9277 Han Page3

9277 Han Page4

9277 Han Page5

Menu