Iconxml5
Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện Tử
Người nộp thuế hỏi:
1. Tôi muốn làm thông báo sai sót mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn nhưng bị báo lỗi mẫu số ký hiệu hóa đơn không đúng?
2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì tôi phải điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn đầu tiên hay trên lần điều chỉnh, thay thế gần nhất?

3. Thời hạn nộp thông báo hủy hóa đơn sau khi chuyển lên Thông tư 78/2021/TT-BTC là bao lâu. Tôi chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 05/04/2022 nhưng đến 05/06/2022 tôi mới thông báo hủy hóa đơn thì có bị phạt không. Mức phạt bao nhiêu?

Tổng cục thuế trả lời:
1. Doanh nghiệp được lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn, trường hợp bị báo lỗi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và gửi lại mẫu 04/SS-HĐĐT.
2. Trường hợp Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn số 1) sau đó Doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế (gọi là hóa đơn số 2 điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn 1) và phát hiện hóa đơn số 2 vẫn bị sai thì:
– Nếu lựa chọn phương pháp điều chỉnh: Doanh nghiệp lập hóa đơn số 3 điều chỉnh cho hóa đơn số 1 (lúc này hóa đơn số 1 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn số 2).
– Nếu lựa chọn phương pháp thay thế: Doanh nghiệp lập hóa đơn số 3 thay thế cho hóa đơn số 2 (lúc này hóa đơn số 1 đã bị thay thế bởi hóa đơn số 2).
3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 123, điểm 2 Phụ lục kèm theo công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế: kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng và phải gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.
Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.
Khi xử phạt thì cơ quan thuế căn cứ thời điểm người nộp thuế chậm gửi thông báo hủy hóa đơn để ban hành quyết định xử phạt.
Menu