Iconxml5

Thế nào là hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in? Đối tượng được áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in?

  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp về hóa đơn
  3. Thế nào là hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in? Đối tượng được áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in?

Hóa đơn điện Tử

Thế nào là hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in? Đối tượng được áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in?

Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các trường hợp được áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh dưới đây không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố thì cũng được cơ quan thuế bán hóa đơn để sử dụng.
(Điều 3, Điều 14, Điều 23 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

Menu