Iconxml5

Phương thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào? Đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in đảm bảo yêu cầu gì?

  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp về hóa đơn
  3. Phương thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào? Đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in đảm bảo yêu cầu gì?

Hóa đơn điện Tử

Phương thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào? Đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in đảm bảo yêu cầu gì?

Theo Điều 6 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.
  • Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in phải bảo quản, lưu trữ đúng với yêu cầu sau:
  • Hóa đơn chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.
  • Hóa đơn đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
  • Hóa đơn đã lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó.

Xem thêm:
Hỗ trợ trực tuyến về Hoá đơn điện tử của Tổng cục thuế:

Menu