Iconxml5
Người nộp thuế:

Xin hỏi Tổng cục thuế Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, sau đó phát hiện ra hóa đơn có sai sót thì người bán người mua có bắt buộc phải lập văn bản thỏa thuận sai sót không?

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ:
Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
– Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
Sau đó người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.
Như vậy trường hợp này không phải lập Biên bản giữa các bên.

– Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế.
Trường hợp này nếu người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

Hỗ trợ trực tuyến về Hoá đơn điện tử của Tổng cục thuế:

Menu