Iconxml5

Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện Tử

Người nộp thuế:

Tôi đọc Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì đơn vị phải ngừng sử dụng hoá đơn điện tử đã phát hành trước đây. Đơn vị tôi còn tồn 1 lượng hoá đơn điện tử lớn phát hành theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, vậy tôi có bắt buộc phải làm thông báo hủy TB03/AC đến cơ quan thuế không?

Tổng cục Thuế trả lời:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2022 hướng dẫn cụ thể như sau:
– Trường hợp cơ quan thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (người nộp thuế – NNT) phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, tiêu hủy hóa đơn giấy đặt in đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
– Trong thời gian Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đang có hiệu lực thi hành, Cục thuế có thể hướng dẫn người nộp thuế gửi: Thông báo hủy hóa đơn (Mẫu số TB03/AC) và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính để cơ quan thuế nhập vào ứng dụng Quản lý ấn chỉ. Đồng thời cơ quan thuế ban hành Thông báo hóa đơn của NNT hết giá trị sử dụng.

Xem thêm:
Thời gian xuất hóa đơn thay thế/điều chỉnh
Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Menu