Iconxml5
Người nộp thuế:

Xin hỏi khi phát hiện sai sót trên hoá đơn, đơn vị làm Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) để thông báo lên Cơ quan thuế. Vậy đơn vị có được xuất luôn hoá đơn thay thế/điều chỉnh mới không? Hay phải chờ cơ quan thuế duyệt xong Mẫu số 04/SS-HĐĐT và có phản hồi chấp nhận thì mới được xuất hoá đơn mới?

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi doanh nghiệp gửi mẫu Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) lên cơ quan thuế, doanh nghiệp được lập hoá dơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn điện tử mới. Sau khi nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp gửi hóa đơn có mã cho người mua.
Tại điểm 1 Phụ lục kèm theo Công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:
– Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót và người bán đã thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế thực hiện cấp mã cho hóa đơn điện tử mới do người bán lập gửi đến cơ quan thuế theo quy định, hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế; sau đó cơ quan thuế ban hành thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Mẫu số 01/TB-SSĐT) Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.
– Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót, đối với trường hợp người bán thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế ban hành ngay thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.

Hỗ trợ trực tuyến về Hoá đơn điện tử của Tổng cục thuế:

Bạn muốn biết thêm:

Menu