Iconxml5

Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện TửNgười nộp thuế:
1. Tôi muốn làm Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) cho nhiều hóa đơn trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn nhưng bị báo lỗi mẫu số ký hiệu hóa đơn không đúng?
2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì tôi phải điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn đầu tiên hay trên lần điều chỉnh, thay thế gần nhất?
3. Thời hạn nộp thông báo hủy hóa đơn sau khi chuyển lên Thông tư 78/2021/TT-BTC là bao lâu, tôi chuyển đổi hóa đơn điện tử ngày 05/04/2022 nhưng đến ngày 05/06/2022 tôi mới thông báo hủy hóa đơn thì có bị phạt không. Mức phạt bao nhiêu?

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Doanh nghiệp được lập 1 Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) cho nhiều hóa đơn, trường hợp bị báo lỗi, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và gửi lại Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn gốc đầu tiên.
3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, điểm 2 Phụ lục kèm theo công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế: kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng và phải gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.
Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.
Khi xử phạt thì cơ quan thuế căn cứ thời điểm người nộp thuế chậm gửi thông báo hủy hóa đơn để ban hành quyết định xử phạt.

Bạn muốn biết thêm:
Lưu trữ hoá đơn điện tử
Sai lệch giữa file XML và file PDF của HĐĐT

Menu