Iconxml5
Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện TửNgười nộp thuế:
Xin hỏi cách lưu trữ hoá đơn điện tử đầu vào, đầu ra? Lưu bằng file tải về máy được không ạ? File hình ảnh (PDF)
Tổng cục Thuế trả lời:

Việc lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Về định dạng hóa đơn điện tử được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 12. Định dạng hóa đơn điện tử
1. Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “extensible Markup Language” được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).”

Theo quy định trên thì file dữ liệu hóa đơn điện tử phải được thể hiện dưới dạng XML và lưu trữ dưới dạng XML.

Bạn muốn biết thêm:
Điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Sai lệch giữa file XML và file PDF của HĐĐT

Menu