Iconxml5

Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện TửCâu hỏi của Người nộp thuế:
Công ty chúng tôi nhận được hoá đơn đầu vào xuất theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, tuy nhiên gặp trường hợp như sau: trên hóa đơn bản pdf có ngày ký số giống ngày lập hoá đơn nhưng khi kiểm tra file XML thì ngày ký hoá đơn khác ngày lập hoá đơn. Vậy chúng tôi dựa vào file XML để kê khai thuế, còn file pdf bên bán không đồng ý điều chỉnh ngày ký số trên pdf khớp với ngày ký số trên file XML thì có đúng không?

Tổng cục Thuế trả lời:
Theo quy định tại điểm 1 điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP“Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “extensible Markup Language” được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin)”. Theo đó trường hợp có sai lệch giữa bản thể hiện (PDF) và XML của hóa đơn điện tử thì file dữ liệu hóa đơn điện tử theo định dạng XML sẽ là gốc để xác định thông tin liên quan về hóa đơn điện tử. Nội dung này người mua cần làm việc với người bán để xác định rõ nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo quy định (nếu cần).

Bạn muốn biết thêm:
Lưu trữ hoá đơn điện tử
Điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Menu